گرافیک

گرافیک محیطی دوچرخه رنگی پیاده رو

گرافیک در لغت به معنای ترسیم و نگارش است. هنریست که در کوتاه ترین زمان پیامی را از طریق بصر به ذهن و روان مخاطب می رساند. گرافیک هنر ارتباط دیداری با مخاطب را از طرق مختلف و ترکیب نماد و حروف و تصاویر را شکل می دهد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است